Se alla

Värdig vård för äldre

Ingen ska behöva dö ensam

Liberalernas vision är att livet ska levas, hela livet. Det förutsätter en värdig vård och extra omtanke, med hänsyn till årsrika personers speciella förutsättningar. Kunskapen om åldrandets sjukdomar (geriatrik) och behandlingsmetoder behöver förstärkas, vården och omsorgen behöver utvecklas.

Liberalerna vill:

  • Att det ska finnas äldremottagningar på vårdcentralen
  • Att individer ska få träffa samma läkare varje gång
  • Att ingen ska behöva dö ensam – Volontärer i vården
  • Att regionen inrättar en äldrevårdsöverläkare
  • Att insatser för god munhälsa till sköra och äldre ökar
  • Att regionen ska förebygga återinläggningar
  • Att det införs distriktssköterskor med mobila mottagningar

Äldremottagning på vårdcentralen

Varje vårdcentral ska utvecklas till en fullvärdig och tillgänglig mottagning för äldre, med extra kontinuitet, regelbundna läkemedelsgenomgångar och anpassning efter de individuella behoven. De första viktiga stegen är tagna, men mycket mer behöver göras för att äldremottagningar ska fungera överallt och erbjudas till alla som behöver. Barnavårds­centraler är idag självklara och det borde vara lika naturligt med äldremottagningar där årsrika bemöts på sina villkor med extra fokus på kontinuitet och helhetsperspektiv.

Träffa samma läkare varje gång

För att få kontinuitet och helhetsperspektiv behöver alla bli listade på en fast läkare på vårdcentralen. Det gäller i extra hög grad alla äldre och sköra patienter.

Volontärer i vården – ingen ska behöva dö ensam

Det behövs insatser mot ofrivillig ensamhet. Det gäller även den som ligger på sjukhus. Vi vill öppna upp sjukvården för volontärer som med sin närvaro kan lindra ensamhet och ångest. Vi i Liberalerna vill utveckla volontärsamarbeten som skapar fler samtal, fler stunder av social samvaro och fler tillfällen då det finns en hand att hålla.
Uppemot var femte person på sjukhus avled utan någon anhörig eller personal vid sin sida. Ingen ska behöva dö ofrivilligt ensam. Därför vill vi införa volontärer i vården som ett medmänksligt och socialt stöd för de som behöver.

Äldrevårdsöverläkare

Liberalerna vill inrätta en Äldrevårdsöverläkare centralt i regionen som förbättrar kvalitén och uppföljningsarbetet och som säkerställer en värdig vård i hela vårdkedjan för äldre. Någon som driver utvecklingsarbete, har generell översyn av smittskyddsåtgärder, läkemedels­ordinationer, återinläggningar med mera. Erfarenheterna av pandemin visar med tydlighet behovet av denna roll.

God munhälsa hos sköra och äldre

Munhälsan är central för välbefinnande, livskvalitet och hälsa. Sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa blir allt tydligare med stigande ålder där bristande munhälsa orsakar en rad följdsjukdomar. Därför vill vi se ökade insatser som särskilt riktas till sköra och äldre.

Förebygg återinläggningar

Många äldre som skrivs ut från en sjukhusvistelse återinläggs. Det kostar i både kronor, vårdplatser och i mänskligt lidande. Liberalerna vill rikta särskilda insatser för att förebygga återinläggningar av personer över 65 år – ingen ska skickas hem för tidigt eller innan de är färdigbehandlade. För äldre personer behövs ett förstärkt gemensamt patientansvar mellan avdelningen som skriver ut och patientens fasta läkare eller vårdkontakt på vårdcentralens äldremottagning. Extra omsorg vid utskrivning minskar både vårdkostnader och mänskligt lidande. Kedjan är inte starkare än dess svagaste länk och därför måste patientansvaret utgå från helhetssituationen.

Disktriktssköterskor med mobila mottagningar närmare dig på landsbygd

Liberalerna vill införa mobila mottagningar så att distriktssköterskor med jämna mellanrum kan komma till mindre landsbygdsorter och erbjuda enklare vårdärenden på plats där människor bor och lever sina liv. Det kan röra sig om provtagning, omläggningar, injektioner, hörselhjälpmedel och annat som annars hade krävt en resa till närmaste vårdcentral.