Se alla

Skolan först

Våra barn förtjänar bättre

Friheten att förändra sitt liv börjar med kunskap. Kunskap bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att fatta självständiga beslut. Det är därför vi liberaler arbetar så envist för en bättre skola. Vi vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska kunna utvecklas i det svenska skolsystemet. Klassresan påbörjas i klassrummet.

Liberalerna vill:

  • Att skolan återgår till att vara statlig för ökad trygghet och likvärdighet
  • Att vi prioriterar en skola med kunskap i fokus.
  • Att vi värnar om familjers frihet och det fria skolvalet
  • Att alla elever får växa från deras egen nivå
  • Att undervisning inom det svenska språket prioriteras tidigt i skolgången

Återförstatliga skolan

Alla barn i Sverige förtjänar en bra och likvärdig skola. Ett statligt huvudmannaskap för skolan stärker både kvaliteten och ökar likvärdigheten. Staten ska vara arbetsgivare för lärarna, finansiera undervisningen och utforma ett nationellt utvärderingssystem för likvärdighet. Liberalerna vill att ett förstatligande av skolorna i utsatta områden prioriteras först, då behoven av bättre skolor är som störst där.

En skola med fokus på kunskap

Istället för att sätta kunskapsuppdraget i centrum är läroplanen fylld till brädden med andra mål som skolan och lärarkåren förväntas uppnå. Vi vill fokusera på att renodla skolans uppdrag så att lärarna kan fokusera på det absolut viktigaste: Kunskapsförmedling. Att läroplanen detaljstyr skolor med bestämmelser om hur både skolverksamheten och undervisningen ska bedrivas är ingen naturlag. Vi behöver en reviderad läroplan med tydligt kunskapsfokus och lämna de pedagogiska avvägningarna åt dem som kan pedagogiken bäst: lärarna.

Liberalerna i Östergötland står upp för familjers rätt att välja den skola som passar deras barn

Det fria skolvalet och friskolorna har gett barnfamiljer en frihet som ska försvaras och utvecklas. Skolpengens utformning ska reformeras och ersättas av en nationell finansieringsmodell i en kommande statlig skola. Ett gemensamt skolval, där alla kommunala och fristående skolor deltar, ska införas.
Vi understryker vikten av att kortsiktiga riskkapitalister inte ska kunna äga svenska skolor. En ledningsprövning ska införas så att skolor inte leds av rektorer och skolchefer som inte står upp för skolans värdegrund. Likvärdigheten stärks och betygsinflationen motas genom nationella prov som rättas centralt.

Låt alla elever växa från deras egen nivå

Varje år misslyckas flertalet elever med att nå tillräckliga kunskaper i grundskolan. De allra flesta av dessa hade kunnat hjälpas om det funnits tillgång till rätt stöd och resurser. Dessvärre har sådana särskilda insatser setts som stigmatiserande samtidigt som inkluderingsnormen har pressat in elever med särskilda behov i vanliga klasser. Alla elever kan inte stöpas i samma mall; elever med särskilda behov måste få särskilt stöd och elever som kan och vill ska få gå före.

Svenska språket och kunskap öppnar dörrar

Med reformer som stärker det svenska språkets ställning i skolan kan fler elever – särskilt de med utländsk bakgrund – få bättre möjlighet att lyckas med studier och i arbetslivet. Det arbetet måste påbörjas i tid, och därför bör det svenska språket prioriteras högre med start redan i förskolan. Även lågstadiet behöver stärkas genom mer undervisningstid, mer lovskola och metoder som fångar upp även de yngsta eleverna som riskerar att inte lära sig läsa, skriva och räkna.