Se alla

Klimat, energi och miljö

Möjliggör för den gröna omställningen

Klimatkrisen är en av samtidens största utmaningar. Vi liberaler har en i grunden optimistiskt framtidssyn och tror på människans förmåga att lösa kriser. Det gäller även klimatkrisen. Men det krävs aktiv handling, NU. Därför behöver vi en ny, innovativ och uppdaterad klimat- och energipolitik i Sverige om vi ska nå klimatmålen.

Liberalerna vill:

  • Att vi tar vara på innovation, entreprenörskap och frihandel om vi på allvar vill klara klimatomställningen
  • Att Sveriges energipolitik förändras i grunden så vi kan täcka behovet av el samtidigt som vi går över till fossilfritt
  • Att koldioxidutsläppen elimineras och ersätts av fossilfri energi där kärnkraften ingår som energikälla
  • Att vi ska höja skatter på utsläpp och miljöskadlig verksamhet
  • Att biobränslen som produceras hållbart frigörs till områden där det idag är ont om alternativ

KLIMATOMSTÄLLNING I EN VÄXANDE EKONOMI

Den historiska erfarenheten av att hantera miljöproblem visar att omställningen bara lyckas om den görs i en ekonomi som växer. Det är fria människor i välmående växande ekonomier som löser miljöproblem. Tillväxt handlar i grunden om smartare lösningar. Precis det är också kärnan i klimatarbetet. Därför behöver vi ta vara på innovation, entreprenörskap och frihandel, de mest kraftfulla verktyg för förändring vi känner.

SVERIGE BEHÖVER EN NY ENERGIPOLITIK

En pålitlig energiförsörjning är grunden för vårt moderna samhälle. Energi måste finnas när och där den behövs. Energianvändningen får inte skada klimatet. Olja, kol och gas behöver därför fasas ut helt. Istället behövs mer fossilfri energi – kärnkraft, sol, vind och biobränslen. Svensk energipolitik har länge haft fel fokus. Leveranssäkerheten och kostnadseffektiviteten har tagits för givna.
Produktionen, distributionen och användningen av el kommer att behöva fördubblas inom 20 år. Elproduktion av olika slag behöver byggas ut i balans samtidigt som elnätet stärks. Elen måste alltid fungera. Alla måste få den el de behöver. För att vi ska klara klimatomställningen och för att industrin ska kunna utvecklas behöver energipolitiken förändras i grunden.

FOSSILFRI ENERGI

Liberalernas klimatpolitik innebär att koldioxidutsläppen ska elimineras, metan- och lustgasutsläppen minska kraftigt och stora mängder CO2 fångas in och lagras. Kol ska också fortsätta bindas in i skog och mark.
Kol, olja och gas måste ersättas av fossilfri energi samtidigt som människor runt om i världen ges bättre tillgång till energi. Fattigdomen ska utrotas. Många behöver använda betydligt mer energi. Sol, vind och kärnkraft är de tre energislag som kan byggas ut i tillräcklig omfattning. Omställningen kräver pålitlig tillgång på fossilfri energi, vilket kärnkraften kan generera.
Vindkraften växer snabbt och är nu en viktig del av vår fossilfria elmix. Den kräver stora ytor och konkurrerar med andra intressen. Mer vindkraft behövs, men inte överallt. Kärnkraften har en särställning då den är det enda fossilfria energislaget som både kan byggas ut i stor skala, utan lika höga intressekonflikter och som är planerbart. För att elsystemet ska fungera så krävs det elproduktion som kan möta behovet oavsett väder. De hinder som finns mot att bygga ny kärnkraft måste tas bort.

GRÖN SKATTEVÄXLING

Vi vill höja skatter på utsläpp och miljöskadlig verksamhet samtidigt som
vi vill sänka skatterna på arbete och företagande. Vi vill även ta bort skattesubventioner till fossila bränslen, reformera reseavdraget, höja förmånsvärdet på bilar som inte är miljöbilar och införa en läckagesskatt i jordbruket.

BIOBRÄNSLEN

En dryg fjärdedel av Sveriges energiförsörjning utgörs idag av biobränslen. Andelen har ökat stadigt över tid på oljans bekostnad. Samtidigt har skogen fortsatt växa och binder allt mer kol. Biobränslen som produceras hållbart har stor potential att ersätta fossila bränslen. En stor del av industrins, transportsektorns och fjärrvärmens användning av fossila bränslen är redan utbytt mot biobränslen. Framåt behöver vi börja frigöra biobränslen till användning där det är ont om alternativ – flyg, sjöfart, jordbruksmaskiner och tunga transporter långt från de stora vägarna. Behovet av biobränslen är långt större än vad som går att producera hållbart. Biomassan måste därför användas smartare. Biobränslen ska inte användas där det finns bra alternativ, till exempel genom elektrifiering. Istället ska de användas där de verkligen behövs och där värdet av dem är som störst.