Sverige har idag en självförsörjningsgrad av livsmedel på långt under 50%. Landets försörjning av
livsmedel skulle slås ut på någon vecka vid en yttre kris. Om Sverige hamnar i en längre kris blir det
svårt att försörja befolkningen med mat och bränsle. Ungefär hälften av den mat vi äter i Sverige är
importerad. Stängs våra importvägar måste vi kunna ha en egen livsmedelsproduktion men idag
saknar vårt land den beredskapen. Liberalerna som är ett frihandelsvänligt parti har i allt för hög grad
förlitat oss på att vänligt sinnade handelspartners kommer förse oss med nödvändiga livsmedel. Vid
en störning i transporter, energi el liknande kan man dock vara säker på att varje nation är sig själv
närmast och i första hand prioriterar livsmedel och energi till sitt eget folk. Sverige bör därför kraftigt
öka självförsörjningsgraden på framförallt baslivsmedel. Något jag motionerar om till Liberalernas
landsmöte. Våra svenska livsmedel är miljömässigt överlägsna den absoluta merparten av de
importerade. Målet måste vara 100% självförsörjning på baslivsmedel, även energi och drivmedel,
vilket också ger jobb, ökad skattekraft och välstånd.

Regeringens framtagna livsmedelsstrategi saknar direktiv om försörjningsberedskapen. Detta måste
omedelbart korrigeras. Det måste klargöras vilka myndigheter som har ansvar för Sveriges
beredskapsgrad och att den i alla situationer kan motsvara behovet.

Livsmedelsförsörjningen är central i beredskapsarbetet och att Sverige är så utsatt är en allvarlig
utveckling som måste ses över. Sverige kan inte ta livsmedelsförsörjningen för given, det är ett naivt
och omodernt sätt att se på beredskapen. Vi är nu i en känsligare situation än vi varit på mycket
länge. Att inte ha kontroll över hur den mat som konsumeras även produceras är inte hållbart. Att
höja vår självförsörjningsgrad behöver nödvändighetsvis inte minska vår import utan snarare öka
exporten. Vi har de senaste 30 åren hamnat i den olyckliga motsatsen att se ökad ambition om
självförsörjning som ett uttryck för protektionism, men ökad självförsörjning innebär bara ökad
produktionskapacitet. Man kan mycket väl tänka sig att vi importerar intressanta
livsmedelsprodukter och exporterar högkvalitativa livsmedel från Sverige. Redan i dag exporterar vi
livsmedel för ca 70 mdr från Sverige vilket är mer än vi exporterar lastbilar och bussar för.

Det handlar inte bara om volymer utan också om kvalitet på det vi äter. Ytterligare en aspekt är
generationsmålet på miljöområdet. Det säger att Sverige inte ska exportera miljöpåverkan. Det är
just vad vi gör nu när vi konsumerar en stor del importerade livsmedel.

Precis som Liberalerna står upp för att Sverige har en rimlig försvarsförmåga, så måste vi även stå
upp för att vår självförsörjningsberedskap är god. Sveriges frihet går inte att kompromissa om!

Lars Karlsson
Ordförande för Liberalerna Östergötland