Enligt en undersökning av Företagarna, som publicerades i våras så framgår det att småföretagens
anställda står för de sammantaget största skatteintäkterna till landets kommuner. Som grupp bidrar
de mer till välfärden än de grupper som är anställda i stora företag, i offentlig sektor eller i övriga
sektorer på arbetsmarknaden. I den sammanställs skatteintäkterna sektor för sektor i landets
samtliga 290 kommuner. Utan dessa företag skulle Sverige inte ha det välstånd vi som medborgare är
vana vid.

Samtidigt visar forskning på att 2 av 3 företagare plockar ut en så låg lön att de inte når upp till full
statlig pension. Det är ingen liten grupp utan 97% av alla Sveriges 1,2 miljoner företag räknas som
småföretag, dvs har under 10 st anställda, varav den stora merparten av dessa dessutom är
enmansföretag. Är inte det märkligt att de som bidrar mest till välfärden samtidigt är de som grupp
oftast tjänar minst? Självklart finns det en frihet i att driva eget och leva ut sin dröm, men när
skillnaden blir allt för stor mellan att vara egen företagare med risktagande och att ha en trygg
anställning så väljer fler det senare. Om vi vill ha en välfungerande välfärd även i framtiden, så måste
vi skapa villkor som stimulera fler att satsa på företagande.

Skatter som försämrar konkurrenskraften och tar bort incitamenten till att driva företag måste därför
tas bort. Trygghetssystemen måste vara anpassade för små företag. Företagare betalar in till
socialförsäkringssystemet efter samma principer som anställda och ska därför ha samma rättigheter.
Vi måste också bättre anpassa vårt regelsystem för små företag, med mindre administration och
större flexibilitet i systemet vad gäller anställningsformer och sjuklöneansvar.

Kostnaden för att anställa måste sänkas. Det kan exempelvis göras genom sänkta arbetsgivaravgifter
eller skapa en differentierad lönestruktur utifrån kompetens.

Debatten handlar idag tyvärr allt för ofta om hur välfärden skall fördelas och allt för lite om hur den
finansieras. Företagaren målas dessutom, i allt för hög grad, ut som en belastning för den svenska
välfärd. Särskilt från partier på vänsterkanten. Inget kan vara mer fel. Jag vill därför med denna text
nyansera bilden av företagaren något och peka på hur vi skapar ett bättre företagsklimat i Sverige.

Regeringens skattehöjningar på inkomster och företagande är ett hot mot välfärden. Sverige behöver
fler entreprenörer som vågar satsa tid och pengar på nya idéer. Då duger det inte att höja skatterna
och försvåra företagandet.
Liberalerna vill att det ska vara givande och enkelt att driva företag. För oss liberaler är företagande
både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en viktig förutsättning för
tillväxt och ekonomisk utveckling.

Inte en outtömlig Grottekvarn som ska beskattas för beskattandets egen skull.

Lars Karlsson (L)
Oppositionsråd i Kinda kommun
Ordförande i Liberalerna Östergötland